Kurs elementarny
(5h dydaktycznych)

Kurs elementarny jest popularny ze względu
na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt.
Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony
Krzyż.
Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu
z wynikiem pozytywnym. Każdy z uczestników otrzymuje
dwujęzyczne, imienne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.

Obecnie tą formę szkolenia wybiera wiele firm
i instytucji, które pragną, aby ich pracownicy zdobyli
umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Program kursu elementarnego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności  życiowych.
3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
i oparzeń.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
urazów.

Zalety kursu:
- krótka forma tylko 5 godzin dydaktycznych
(3,5 zegarowych)
- ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu      postępowania z osobą nie przytomną.
- imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu
- możliwość zobaczenia pozorowanych urazów.

Kurs przeznaczony dla grup do 30 osób.